Tuesday, September 21, 2010

இரண்டாம் மூன்றாம் தர மணவர்களுக்கான எளிமையான கட்டுரைநான் உருவாக்க விரும்பும் ஒரு விநோத மிதிவண்டி
மிதிவண்டியை அனைவருக்கும் பிடிக்கும். ஆனால், நான் ஒரு விநோத மிதிவண்டியை உருவாக்க விரும்புகிறேன். அம்மிதிவண்டியைப் பற்றி அனைவரும் பேசுவர். அம்மிதிவண்டிக்கு பல விநோததத் தன்மைகள் இருக்கும்.
நான் உருவாக்கும் மிதிவண்டிக்குப் பறக்கும் ஆற்றல் இருக்கும். அம்மிதிவண்டியைக் கொண்டு, நான் இந்த மலேசியத் திருநாடு முழுக்கும் பறந்து செல்வேன். அம்மிதிவண்டியின் மூலம், நம் நாட்டின் அழகிய காட்சிகளைக் கண்டு இரசிப்பேன்.
நான் உருவாக்கும் மிதிவண்டிக்கு உருமாறும் ஆற்றல் இருக்கும், அதனால், மிதிவண்டியை நிறுத்தி வைக்கும் பிரச்சினை ஏற்படாது. அதைச் சிறியதாக்கி என் சட்டைப் பையிலோ பென்சில் பெட்டியிலோ வைத்துக் கொள்வேன். அதனால், என் மிதிவண்டி களவு போகாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
என் விநோத மிதிவண்டி அதீத விரைவாகச் செல்லும் வகையில் உருவாக்குவேன். அதன் மூலம், நான் விரும்பிய இடங்களுக்கு விரைவாகச் சென்று வருவேன். மேலும், அம்மிதிவண்டி மிதிக்காமலேயே ஓடும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதனால், எவ்வளவு விரைவாகச் சென்றாலும் எனக்கு அசதி ஏற்படாது.
இன்னும் ஒரு மிக விநோதமான தன்மை கொண்ட மிதிவண்டியை நான் உருவாக்குவேன். அது என்னவென்றால், நான் உருவாக்கும் மிதிவண்டி நீர் மேல் ஓடும் தன்மை கொண்டிருக்கும். பினாங்கு, லங்காவி போன்ற எழில் கொஞ்சும் தீவிகளுக்குப் படகின் மூலமோ கப்பல் மூலமோ சென்று வராமல், என் மிதிவண்டி மூலமே சென்று வருவேன்.
இத்தகைய மிதிவண்டியை உருவாக்க நான் சிறந்து படிப்பேன். அறிவியல் பாடத்தில் கவனம் செலுத்தி, எதிர்காலத்தில் ஒரு விஞ்ஞானியாகி இம்மிதிவண்டியை உருவாக்குவேன்.
=======================================================================================

அ. தன்   – மாறன் தன்னுடைய பென்சிலைக் காணாமல் தேடினான்.
ஆ. தான்  - மாறனின் பென்சிலை எடுத்தது தான் தான் என கபிலன் ஒப்புக்
           கொண்டான்.
இ. தம்  - மாணவர்கள் தம்முடைய ஆசிரியருடன் சுற்றுலா சென்றனர்.
ஈ.  தாம் – மாணவர்கள் நலனையே தாம் விரும்புவதாக தலைமையாசிரியர் கூறினார்.
உ. தடி – தாத்தா தடி ஊன்றி நடந்தார்.
ஊ. தாடி – அப்பா நீண்டு வளர்ந்திருந்த தன் தாடியைச் சவரம் செய்தார்.

Monday, September 20, 2010

கவனம்

யு.பி.எஸ்.ஆர்., ஓர் அடைவுநிலை தேர்வே. தயவு செய்து, 7 ஏ என்று மாணவர்களைத் துன்புறுத்துவதும் மனஅழுத்தம் கொடுப்பதும் மிகப் பெரிய பாவம் என்றே கருதுகிறேன். இன்னும் தேர்வென்றால் ஒன்றும் அறியாத மாணவர்களைப் பெற்றோர்களும் பள்ளியும் ஆசிரியர்களும் துன்புறுத்துவது வேதனையிலும் வேதனை. அவர்களை 7 ஏக்கள் எடுக்குமாறு ஊக்குவிப்பது நம் கடமை. அவ்வளவுதான்.

Saturday, September 18, 2010

சந்தேகங்கள், கேள்விகள்,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

மாணவர்களோ ஆசிரியர்களோ தங்கள் சந்தேகங்களைத் தாராளமாகக்  கேட்கலாம். உங்கள் கேள்விகளை என் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பினால், தனிப்பட்ட முறையில் பதிலளிக்க தயாராக இருக்கிறேன். 

vaye6369@gmail.com  அல்லது இப்பக்கத்தில் எழுதினாலும் தகும். இப்பக்கத்தின் ஆசிரியர் குழு தங்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்கிறது. இக்குழுவில் ஏறக்குறைய 7 ஆசிரியர்கள் இருக்கிறோம். 

தமிழுக்குச் சேவை செய்வதையே எங்கள் இலட்சியமாக கொண்டிருக்கிறோம். இதன் பிறகு, பி.எம்.ஆர்., மற்றும் எஸ்.பி.எம். தேர்வுகளுக்கும் இப்பக்கம் தன்னால் ஆன உதவிகளை வழங்கத் தயாராக இருக்கிறது.

தயவு செய்து உங்கள் கருத்துகளைப் பதிவு செய்யுங்கள்.... எங்கள் தவறுகளைத் திருத்திக் கொள்ள உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.
ஆசிரியர் குழு

Wednesday, September 15, 2010

குறிப்பு:

தேதி, அறிக்கை தயாரிப்பு என்ற இடத்திற்கு நேரே இடப்பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும். பல தடவை முயன்றும் இது ஒட்டியே இருப்பதால், தவற்றைத் திருத்திக் கொள்ளவும்.

அறிக்கை

«È¢ì¨¸

¯ý ÀûǢ¢ø ¿¼ò¾ôÀð¼ §¾º¢Â ¾¢É즸¡ñ¼¡ð¼õ ÌÈ¢òÐ «È¢ì¨¸ ´ýÈ¢¨Éò ¾Â¡÷ ¦ºö¸.

§¾º¢Â ¾¢É즸¡ñ¼¡ð¼ «È¢ì¨¸

§¾º¢Â Ũ¸ ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¾õÀ¢ý

¸¼ó¾ 30.8.2010, ¾¢í¸û ¸¢Æ¨ÁÂýÚ, ¿¡ðÊý 53 ¬ÅÐ §¾º¢Â ¾¢Éõ ÀûÇ¢ «ÇÅ¢ø º¢ÈôÀ¡¸ ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀð¼Ð. þùŢơ ÀûÇ¢ ÅÇ¡¸ò¾¢ø ´§Ã Á§Äº¢Â¡ ±Ûõ ¸Õô¦À¡ÕÇ¢ø þùŢơ ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀð¼Ð. Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¿¡ðÎôÀü¨È ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸¢ø þùŢơ ²üÀ¡Î ¦ºöÂôÀð¼Ð. þùŢơŢø ÀûÇ¢ò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷, ¬º¢Ã¢Â÷¸Ù¼ý ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ò ¾¨ÄÅÕõ º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸Â¡ÇḠ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼¡÷ ±ýÀÐ ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Ð.

Ó¾ø «í¸Á¡¸ º¢ÈôÒî º¨Àܼø ¿¨¼¦ÀüÈÐ. §¾º¢Âô Àñ, Á¡¿¢Äô ÀñÏìÌô À¢ÈÌ Á§Äº¢Â ¦À÷ƒ¡Â¡, ºòÐ Á§Äº¢Â¡ §À¡ýÈ À¡¼ø¸û À¡¼ôÀð¼É. «¨¾ò ¦¾¡¼÷óÐ, ¾¨Ä¨Á ¬º¢Ã¢Â÷ «Å÷¸û ¯¨Ã ¬üȢɡ÷. ¦¾¡¼÷óÐ, ¸øÅ¢ «¨Áîº÷ ¯¨Ã, ¸øÅ¢ þÂìÌÉ÷ ¯¨Ã, Á¡¿¢Äì ¸øÅ¢ þÂìÌ¿÷ ¯¨Ã §À¡ýÈÅü¨È ¬º¢Ã¢Â÷¸û Å¡º¢ò¾É÷. «¾ý À¢ý, ¿¡ðÎô Àü¨È À¨Èº¡üÚõ Ũ¸Â¢ø Á¡½Å÷¸Ç¢ý À¨¼ôÒ¸û þ¼õ ¦ÀüÈÉ. º¢Ä Á¡½Å÷¸û ¿¡ðÎò ¾¨ÄÅ÷¸û §À¡ýÚ §Å¼Á¢ðÎ «ºò¾¢É÷.

«Îò¾ «í¸Á¡¸, Á¡½Å÷¸ÙìÌô Àâ͸û ÅÆí¸ôÀð¼É. §¾º¢Â ¾¢É Á¡¾õ ¦¾¡¼÷À¡¸ ÀûǢ¢ø ¿¼ò¾ôÀð¼ ÀÄŨ¸ §À¡ðʸÙìÌô Àâ͸û ÅÆí¸ôÀð¼É. þó¾ô Àâ͸¨Çò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ «Å÷¸û ±ÎòÐ ÅÆí¸¢É¡÷. ´Õº¢Ä Àâ͸¨Çô ÀûǢ¢ý ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ò ¾¨ÄÅ÷ «Å÷¸Ùõ ±ÎòÐ ÅÆí¸¢É¡÷ ±ýÀÐ ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Ð. þùŢơ×측¸ ¾í¸û Á¢¾¢Åñʸ¨Çò §¾º¢Âô ÀüÚ¼ý «Äí¸Ã¢ò¾ Á¡½Å÷¸Ù측¸×õ Àâ͸û ÅÆí¸ôÀð¼É.

þ󿢸ú¢ý ¯îºí¸ð¼Á¡¸ Á¡½Å÷¸û «½¢ÅÌôÒ ¿¨¼¦ÀüÈÐ. Á¡½Å÷¸û §¾º¢Âì ¦¸¡ÊÔ¼ý ÀûÇ¢ ÅÇ¡¸ò¨¾ ÅÄõ Åó¾Ð ¸ñ¦¸¡ûÇ¡ì ¸¡ðº¢Â¡Ìõ. þÚ¾¢Â¢ø, Á¡½Å÷¸û «¨ÉÅÕìÌõ ´Õ º¢È¢Â Å¢ÕóÐ ²üÀ¡Î ¦ºöÂôÀð¼Ð. þùÅ¢Õó¾¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸Ùõ ¸ÄóÐ º¢ÈôÀ¢ò¾É÷. ²Èį̀È Á¾¢Âõ 1.00 «ÇÅ¢ø þò§¾º¢Â ¾¢É즸¡ñ¼¡ð¼õ ´Õ ¿¢¨È¨Å ±ö¾¢ÂÐ. ¿ýÈ¢.

«È¢ì¨¸ ¾Â¡Ã¢ôÒ 7 ¦ºô¼õÀ÷ 2010

³«ÅÉ

( ¸Å¢¾ý ¾/¦À Á½¢Åñ½ý )

¦ºÂÄ¡Ç÷,

§¾º¢Â ¾¢Éì ¦¸¡ñ¼¡ð¼ ²üÀ¡ðÎì ÌØ

§¾º¢Â Ũ¸ ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¾õÀ¢ý

மாதிரி வாக்கியங்கள்

š츢Âõ «¨Áò¾ø
1.   ¾ý - §Å½¢ ¾ý «ñ½¨Éì ¸¡½¡Áø «íÌõ þíÌõ  §¾ÊÉ¡û.

2.   ¾¡ý - ¾¡ý ¦ºö¾Ð ¾ÅÚ ±Éì ÌüÈÅ¡Ç¢ ´ôÒì ¦¸¡ñ¼¡ý.

3.   ¾õ  - Á¡½Å÷¸û ¾õ ¬º¢Ã¢ÂÕ¼ý ¸øÅ¢î ÍüÚÄ¡ ¦ºýÈÉ÷.

4.   ¾¡õ - ¿¡ðÎ Áì¸û «¨Á¾¢Ô¼ý Å¡úŨ¾ò ¾¡õ Å¢ÕõÒž¡¸  À¢Ã¾Á÷ ÜȢɡ÷.

5.   µ÷  - ±ý Å£ðÊý À¢ý µ÷ ¬ÄÁÃõ ¯ûÇÐ.

6.   ´Õ - ±ý Å£ðÊý À¢ý, ´Õ Á¡ÁÃõ ¯ûÇÐ.

7.   þ¨Ã - §¸¡Æ¢ þ¨Ã¨Âò ¾ý «Ä¸¡ø ¦¸¡ò¾¢ò ¾¢ýÈÐ.

8.   þ¨È - ¸£§Æ þ¨ÈóÐ ¸¢¼ó¾ ¾¡É¢Âò¨¾ì §¸¡Æ¢ ¦¸¡ò¾¢ò ¾¢ýÈÐ.

9.   «¨Ã - «õÁ¡ Á¢Ç¸¡¨Â «õÁ¢Â¢ø «¨Ãò¾¡÷.

10.   «¨È - «ôÀ¡ «Ó¾¡¨Åì ¸ýÉò¾¢ø ÀÇ¡¦ÃýÚ «¨Èó¾¡÷.

11.   ÀÊ - ¿¡ý áø¿¢¨ÄÂò¾¢ø ¸¨¾ôÒò¾¸õ ÀÊò§¾ý.

12.  À¡Ê - ¸¨Ä¿¢¸ú¢ø ¸¨ÄÅ¡½¢, À¡Ã¾¢Â¡Ã¢ý À¡¼¨Äô   À¡ÊÉ¡û.

13.  Ì¨Ã - ¾¢Õ¼¨Éì ¸ñ¼Ðõ ¿¡ö ¦Ä¡û ¦Ä¡û ±Éì  Ì¨Ãò¾Ð.

14.   Ü¨Ã - ±ý Å£ðÎì ܨà ¾¸Ãò¾¡ø ¬ÉÐ.

15.  «¨Ä - §¸¡Á¾¢ Àð¼½ò¾¢ø §Å¨Ä §¾Ê «¨Äó¾¡û.

16.   «¨Æ - «õÁ¡ ±ý¨É ¯½× ¯ñ½ «¨Æò¾¡÷.
17.   Å¡ø - ÀøÄ¢ ¾ý¨Éò ¾ü¸¡òÐì ¦¸¡ûÇ, ¾ý Å¡¨Äò  ÐñÊòÐì ¦¸¡ûÙõ.

18.   Å¡û -– Å£Ãý ¾ý Å¡Ç¡ø ±¾¢Ã¢Â¢ý ¾¨Ä¨Âî º£Å¢É¡ý.

19.   Å¡ú - – Á½Áì¸û ¿£ÎÆ¢ Å¡Æ §ÅñΦÁÉ ¦Àü§È¡÷ Å¡úò¾¢É÷.
20.   ÅÊ - Á¨Æ ¿¢ýÈÐõ  ¦ÅûÇõ ¦¸¡ïºí ¦¸¡ïºÁ¡¸ ÅÊÂò  ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ.

21.   Å¡Ê - ¿£÷ °üÈ¡¾¾¡ø ¦ºÊ¸û Å¡Ê Å¢ð¼É.

22.   þýÚ -– þýÚ »¡Â¢üÚ츢ƨÁ¡¾Ä¡ø ÀûÇ¢ Å¢ÎÓ¨È.

23.   ®ýÚ - ±ý Å£ðÎ ¿¡ö «Æ¸¡É ãýÚ Ìðʸ¨Ç ®ýÈÐ.
===========================================================================


¸Ê¾õ
¯ý ÀûǢ¢ø ¿¨¼¦ÀüÈ ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢É즸¡ñ¼¡ð¼õ ÌÈ¢òÐ, ¯ý §¾¡Æý «øலÐ
§¾¡Æ¢ìÌ ´Õ ¸Ê¾õ ±Øи.
                                                             
Á.¸Å¢¾ý,
5, ƒ¡Ä¡ý Àì¾¢ 3,
¾¡Á¡ý Àì¾¢,
41200 ¸¢ûÇ¡ý.

22 §Á 2010.


«ýÒûÇ §¾¡Æý Á¾ÛìÌ,

       þíÌ ¿¡Ûõ ±ý ÌÎõÀò¾¢ÉÕõ ¿Äõ. ¿£í¸û «¨ÉÅÕõ ±ý¦ÈýÚõ ¿ÄÓ¼ý Å¡Æ, ±øÄ¡õ ÅøÄ «ó¾ þ¨ÈÅ¨É §Åñθ¢§Èý.

       ¿ñÀ¡, ¯ý ¸Ê¾õ ¸¢¨¼ì¸ô¦Àü§Èý. ¿ýÈ¢. ±ý ÀûǢ¢ø ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀð¼ ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Éò¨¾ô ÀüÈ¢ Å¢ÉŢ¢Õó¾¡ö. «¨¾ì ÌÈ¢òРŢÇ츧Å, þõÁ¼¨Ä Ũø¢§Èý. ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢ý Á¸ò¾¡É §º¨Å¨Â Á¾¢ìÌõ þó¿¡¨Ç ¿õÁ¡ø ¦¸¡ñ¼¡¼ þÕì¸ ÓÊÔÁ¡ ?

       ±ý ÀûǢ¢ý ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Éõ ¸¼ó¾ 16 ¬õ  §¾¾¢ §Á Á¡¾õ Á¢¸î º¢ÈôÀ¡¸ ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀð¼Ð. «ýÚ ¸¡¨Ä ´Õ º¢ÈôÒî º¨Àܼø ¿¨¼¦ÀüÈÐ. Á¡½Å÷¸û «¨ÉÅÕõ Á¢¸×õ Ìà¸Äòмý ¸¡½ôÀð¼É÷. ¸¼¨Á ¬º¢Ã¢Ââý ¯¨ÃìÌô À¢ýÉ÷, ¸øÅ¢ «¨ÁîºÃ¢ý º¢ÈôҨà šº¢ì¸ôÀð¼Ð. À¢ýÉ÷, ¦Àü§È¡Ã ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ò ¾¨ÄÅâý ¯¨ÃÔõ,¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ¯¨ÃÔõ  þ¼õ ¦ÀüÈÉ. «¨¾ò ¦¾¡¼÷óÐ, «¨ÉòÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý À¢Ã¾¢¿¢¾¢Â¡¸ Á¡½Å÷ ¾¨ÄÅ÷ ¸Å¢ý¦Á¡Æ¢  ¯¨Ã¡üȢɡ÷. «Å÷ ¾ÁШâø ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Éõ ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀΞý §¿¡ì¸ò¨¾Ôõ ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢ý §º¨Å¨ÂÔõ À¡Ã¡ðÊô §Àº¢É¡÷.

       «¾ý À¢ýÉ÷, ¬º¢Ã¢Â÷¸¨Ç Á¸¢úçð¼ Á¡½Å÷ À¨¼ôÒ¸û þ¼õ ¦ÀüÈÉ. º¢Ä Á¡½Å÷¸û ¾í¸û ¬º¢Ã¢Â÷¸¨Çô §À¡Ä§Å ¿ÊòÐì ¸¡ðÊÂÐ Á¡½Å÷¸¨Ç ÁðÎÁøÄ¡Áø, ¬º¢Ã¢Â÷¸¨ÇÔõ Å¢ÂôÀ¢ø ¬úò¾¢ÂÐ. ¦¾¡¼÷óÐ, Á¡½Å÷ ¾¨ÄÅ÷¸û ¬º¢Ã¢Â÷¸ÙìÌô âñÎ ÅÆí¸¢É÷. þ󿢸úÅ¢ý Ó츢 «í¸Á¡¸, ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¯Ú¾¢¦Á¡Æ¢ ±Îò¾É÷ ±ýÀ¨¾Ôõ ¬º¢Ã¢Â÷¸û «¨ÉÅÕõ ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢ÉôÀ¡¼¨Äô À¡ÊÉ÷ ±ýÀ¨¾Ôõ ¿¡ý ¦º¡øĢĢò¾¡ý ¿£ ¦¾Ã¢Â §ÅñΦÁýÀ¾¢ø¨Ä.

              ¿ñÀ¡, ¿¢¸úÅ¢ý þÚ¾¢ «í¸Á¡¸ ¬º¢Ã¢Â÷¸ÙìÌ ´Õ Å¢ÕóÐ ´ýÈ¢¨Éô ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸õ ²üÀ¡Î ¦ºö¾¢Õó¾Ð. «¾¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸û «¨ÉÅÕõ ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼É÷. þ¾ü¸¢¨¼Â¢ø, º¢Ä ÅÌôÒ¸û ²üÀ¡Î ¦ºö¾¢Õó¾ Å¢Õó¾¢Öõ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¸ÄóÐ º¢ÈôÀ¢ò¾É÷. ²Èį̀È 1.00 Á½¢ÂÇÅ¢ø ±øÄ¡ ¿¢¸ú¸Ùõ ´Õ ÓÊ×ìÌ Åó¾É.

       þòмý ±ý Á¼¨Ä ÓÊòÐì ¦¸¡û¸¢§Èý. Å£ðÊø «¨ÉŨÃÔõ §¸ð¼¾¡¸î ¦º¡ø.

       ¿ýÈ¢.

                                                                    
                                                              þôÀÊìÌ,    
                                                              ¯ý «ýÒò §¾¡Æý,   
                                                              கவிதன்

=========================================================================

«È¢ì¨¸
¯ý ÀûǢ¢ø ¿¼ò¾ôÀð¼ §¾º¢Â ¾¢É즸¡ñ¼¡ð¼õ ÌÈ¢òÐ «È¢ì¨¸ ´ýÈ¢¨Éò ¾Â¡÷ ¦ºö¸.


§¾º¢Â ¾¢É즸¡ñ¼¡ð¼ «È¢ì¨¸
§¾º¢Â Ũ¸ ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¾õÀ¢ý

       ¸¼ó¾ 30.8.2010, ¾¢í¸û ¸¢Æ¨ÁÂýÚ, ¿¡ðÊý 53 ¬ÅÐ §¾º¢Â ¾¢Éõ ÀûÇ¢ «ÇÅ¢ø º¢ÈôÀ¡¸ ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀð¼Ð. þùŢơ ÀûÇ¢ ÅÇ¡¸ò¾¢ø ´§Ã Á§Äº¢Â¡ ±Ûõ ¸Õô¦À¡ÕÇ¢ø þùŢơ ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀð¼Ð. Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¿¡ðÎôÀü¨È ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸¢ø þùŢơ ²üÀ¡Î ¦ºöÂôÀð¼Ð. þùŢơŢø ÀûÇ¢ò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷, ¬º¢Ã¢Â÷¸Ù¼ý ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ò ¾¨ÄÅÕõ º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸Â¡ÇḠ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼¡÷ ±ýÀÐ ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Ð.

       Ó¾ø «í¸Á¡¸ º¢ÈôÒî º¨Àܼø ¿¨¼¦ÀüÈÐ. §¾º¢Âô Àñ, Á¡¿¢Äô ÀñÏìÌô À¢ÈÌ Á§Äº¢Â ¦À÷ƒ¡Â¡, ºòÐ Á§Äº¢Â¡ §À¡ýÈ À¡¼ø¸û À¡¼ôÀð¼É. «¨¾ò ¦¾¡¼÷óÐ, ¾¨Ä¨Á ¬º¢Ã¢Â÷ «Å÷¸û ¯¨Ã ¬üȢɡ÷. ¦¾¡¼÷óÐ, ¸øÅ¢ «¨Áîº÷ ¯¨Ã, ¸øÅ¢ þÂìÌÉ÷ ¯¨Ã, Á¡¿¢Äì ¸øÅ¢ þÂìÌ¿÷ ¯¨Ã §À¡ýÈÅü¨È ¬º¢Ã¢Â÷¸û Å¡º¢ò¾É÷. «¾ý À¢ý, ¿¡ðÎô Àü¨È À¨Èº¡üÚõ Ũ¸Â¢ø Á¡½Å÷¸Ç¢ý À¨¼ôÒ¸û þ¼õ ¦ÀüÈÉ. º¢Ä Á¡½Å÷¸û ¿¡ðÎò ¾¨ÄÅ÷¸û §À¡ýÚ §Å¼Á¢ðÎ «ºò¾¢É÷.

       «Îò¾ «í¸Á¡¸, Á¡½Å÷¸ÙìÌô Àâ͸û ÅÆí¸ôÀð¼É. §¾º¢Â ¾¢É Á¡¾õ ¦¾¡¼÷À¡¸ ÀûǢ¢ø ¿¼ò¾ôÀð¼ ÀÄŨ¸ §À¡ðʸÙìÌô Àâ͸û ÅÆí¸ôÀð¼É. þó¾ô Àâ͸¨Çò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ «Å÷¸û ±ÎòÐ ÅÆí¸¢É¡÷. ´Õº¢Ä Àâ͸¨Çô ÀûǢ¢ý ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ò ¾¨ÄÅ÷ «Å÷¸Ùõ ±ÎòÐ ÅÆí¸¢É¡÷ ±ýÀÐ ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Ð. þùŢơ×측¸ ¾í¸û Á¢¾¢Åñʸ¨Çò §¾º¢Âô ÀüÚ¼ý «Äí¸Ã¢ò¾ Á¡½Å÷¸Ù측¸×õ Àâ͸û ÅÆí¸ôÀð¼É.

       þ󿢸ú¢ý ¯îºí¸ð¼Á¡¸ Á¡½Å÷¸û «½¢ÅÌôÒ ¿¨¼¦ÀüÈÐ. Á¡½Å÷¸û §¾º¢Âì ¦¸¡ÊÔ¼ý ÀûÇ¢ ÅÇ¡¸ò¨¾ ÅÄõ Åó¾Ð ¸ñ¦¸¡ûÇ¡ì ¸¡ðº¢Â¡Ìõ. þÚ¾¢Â¢ø, Á¡½Å÷¸û «¨ÉÅÕìÌõ ´Õ º¢È¢Â Å¢ÕóÐ ²üÀ¡Î ¦ºöÂôÀð¼Ð. þùÅ¢Õó¾¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸Ùõ ¸ÄóÐ º¢ÈôÀ¢ò¾É÷. ²Èį̀È Á¾¢Âõ 1.00 «ÇÅ¢ø þò§¾º¢Â ¾¢É즸¡ñ¼¡ð¼õ ´Õ ¿¢¨È¨Å ±ö¾¢ÂÐ. ¿ýÈ¢.«È¢ì¨¸ ¾Â¡Ã¢ôÒ,                                                      7 ¦ºô¼õÀ÷ 2010
³«ÅÉ
( ¸Å¢¾ý ¾/¦À Á½¢Åñ½ý )
¦ºÂÄ¡Ç÷,
§¾º¢Â ¾¢Éì ¦¸¡ñ¼¡ð¼ ²üÀ¡ðÎì ÌØ
§¾º¢Â Ũ¸ ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¾õÀ¢ý

 ======================================================================== 


¿¡ý §¸¡ÊŠÅÃÉ¡É¡ø...

       À½õ.. Å¡úÅ¢ý ±øÄ¡ò §¾¨Å¸ÙìÌõ «ÊôÀ¨¼. ¿ýÈ¡¸î ºõÀ¡¾¢ì¸ §ÅñÎõ; Á¸¢úżý Å¡Æ §ÅñΦÁýÀÐ «¨ÉÅâý ¸É¡. À½õ ±ýÈ¡ø À¢½Óõ Å¡¨Âò ¾¢ÈìÌõ ±Éì ÜÚÅ÷. «ò¾¨¸Â À½õ ¦¸¡Æ¢ìÌõ §¸¡ÊŠÅÃÉ¡É¡ø... ¸üÀ¨Éì ̾¢¨Ã¸¨Çî ºüÚò ¾ðÊ Å¢ð§¼ý..

       ¿¡ý ´Õ §¸¡ÊŠÅÃÉ¡É¡ø, ӾĢø ±ý ¸üÀ¨É þøÄò¨¾ì ¸ðΧÅý. ±ý ¸É׸Ǣø Á¢¾óÐ ¦¸¡ñÊÕìÌõ «ó¾ þøÄò¾¢üÌ ´Õ ÅÊÅõ ¦¸¡Îô§Àý. Á¢¸ ¿Å£É Å£¼¡¸×õ «¾£¾ À¡Ð¸¡ôÒ ¿¢¨È󾾡¸×õ «ùÅ¢øÄõ þÕìÌõ. Å£¼¡..«Ð.. «ÃñÁ¨É ±ýÚ À¡÷ô§À¡÷ Å¡¨Âô À¢ÇìÌõ «Ç×ìÌ «Ð þÕìÌõ. §ÁÖõ, «¾¢¿Å£É Å¡¸Éõ ´ý¨ÈÔõ ±ÉìÌõ ±ý ÌÎõÀò¾¢üÌõ Å¡í̧Åý. «ùÅ¡¸Éò¾¢ø þó¾ «Æ¸¢Â Á§Äº¢Â¡¨Å§Â ÅÄõ ÅÕ§Åý.

       «ÐÁðÎÁøÄ¡Áø, ±ý¨É ÅÇ÷òÐ ¬Ç¡ì¸¢Â ±ý ¦Àü§È¡¨Ã Á¸¡Ã¡ƒ¡, Á¸¡Ã¡½¢ §À¡ø ¨Åò¾¢Õô§Àý. «Å÷¸û ±ó¾ §Å¨Ä¨ÂÔõ ¦ºö¡Áø À¡÷òÐì ¦¸¡û§Åý. «Å÷¸¨Çì ¸ÅÉ¢ì¸ ãýÚ ¿¡ýÌ §Å¨Ä측Ã÷¸¨Ç «Á÷òЧÅý. «Å÷¸Ç¢ý ±øÄ¡ò §¾¨Å¸¨ÇÔõ §Å¨Ä측Ã÷¸û ¸ÅÉ¢òÐì ¦¸¡ûÙÁ¡Ú ¦ºö§Åý.

       ¿¡ý ´Õ §¸¡ÊŠÅÃÉ¡É¡ø ¯Ä¸ ¿¡Î¸û «¨Éò¨¾Ôõ ÍüÈ¢ô À¡÷ô§Àý. «ò¾¨¸Â ¿¡Î¸Ç¢ø Á¢¸ Å¢¨ÄÔÂ÷ó¾ ¿ðºò¾¢Ã Ţξ¢¸Ç¢ø ¾í̧Åý. ¯Ä¸¢ý Á¢¸ «üÒ¾Á¡É ¯½× Ũ¸¸¨Ç þú¢òÐ ¯ñ§Àý. º¢É¢Á¡ì¸Ç¢Öõ ¦¾¡¨Ä측𺢸ǢÖõ À¡÷ò¾ ¿¡Î¸¨Ç §¿ÃÊ¡¸ô À¡÷òÐ «¸õ Á¸ú§Åý. «ò¾¨¸Â ¿¡Î¸ÙìÌ ±ý ¦Àü§È¡¨ÃÔõ «¨ÆòÐî ¦ºø§Åý.

       þó¾î ºã¸ò¨¾ ÁÈì¸ ÓÊÔÁ¡ ?  ±ý¨Éî ºÓ¾¡Âò¾¢ø Á¢¸ ¯Â÷ó¾ ÁÉ¢¾É¡¸ ¯Â÷ò¾¢ì ¦¸¡û§Åý. §¸¡Å¢ø, ÀûÇ¢ìܼí¸û, «ýÒ þøÄí¸û, Ó¾¢§Â¡÷ þøÄí¸û §À¡ýÈÅüÈ¢üÌ ±ýÉ¡ø ¬É À½ ¯¾Å¢¸¨Ç ÅÆí̧Åý. ¸øŢ¢ø Á¢¸î º¢Èó¾ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¿¢¾¢Ô¾Å¢ ¦ºöžü¸¡¸ ´Õ «ÈšâÂõ «¨Áô§Àý. «ùÅÈ Å¡Ã¢Âò¾¢ý ÅÆ¢, «Å÷¸û §Áü¸øÅ¢¨Âò ¦¾¡¼Ã ¯¾Å¢ Òâ§Åý.

       §ÁÖõ, ±ý ¦º¡òи¨Çô ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ûÇ ÀÄ Ò¾¢Â ¦º¡òÐì¸û Å¡í̧Åý. ¿¢Äõ, Ţξ¢¸û, ӾģΠ§À¡ýÈÅüÈ¢ý ÅÆ¢ ±ý À½ò¨¾ô ¦ÀÕì¸ ÓÂüº¢ §Áü¦¸¡û§Åý. ¦ÅÇ¢¿¡Î¸Ç¢Öõ ±ý Å÷ò¾¸ þÈ쨸¸¨Ç ŢâòÐô ÀÈô§Àý. ¯Ä¸§Á §ÀÍõ Åñ½õ ´Õ Á¢¸î º¢Èó¾ ¦¾¡Æ¢Ä¾¢Àá§Åý.

       ¬†¡.. §¸¡ÊŠÅà šú쨸 ±ôÀÊ þÕìÌõ ±ýÀ¨¾ì ¸üÀ¨É ¦ºöÔõ §À¡§¾ þɢ츢ȧ¾! ¿¡ý §¸¡ÊŠÅÃÉ¡É¡ø ±ý ¸É׸û «¨Éò¨¾Ôõ ¿¢¨È§ÅüÈ¢ì ¦¸¡û§Åý.

Saturday, September 11, 2010

கவனத்திற்கு...........

இப்பக்கத்தைப் பற்றித் தங்கள் கருத்துகள் பெரிதும் வரவேற்கப்படுகின்றன. தங்கள் கருத்துகளின் வழி, மேலும் பல தகவல்களை வழங்க முடியும் என நினைக்கிறேன். தயவு செய்து, தங்கள் கருத்துகளைப் பதியுங்கள்.

தமிழ்க் கிறுக்கன்.....

பிரிவு இ : திறந்த முடிவுக் கட்டுரை

1. விளக்கக் கட்டுரை
2. வடிவமைப்புக் கட்டுரை
3. கற்பனைக் கட்டுரை

2010 க்கான முக்கியத் தலைப்புகள்

1. விளக்கக் கட்டுரை

அ. புறப்பாட நடவடிக்கைகள்
ஆ. விளையாட்டினால் ஏற்படும் நன்மைகள்
இ. நான் போற்றும் ஒரு தலைவர்


2. வடிவமைப்புக் கட்டுரைகள்
அ. நண்பனுக்குக் கடிதம் - பள்ளியில் நடைபெற்ற தேசிய தினக் கொண்டாட்டம்
ஆ.தொழிற்சாலை ஒன்றினைச் சுற்றிப் பார்க்க வேண்டி, அதன் நிர்வாகிக்கு
ஒரு கடிதம்.
இ. அறிக்கை - போட்டி விளையாட்டு அறிக்கை

3. கற்பனைக் கட்டுரை
அ. நான் இயந்திர மனிதன் ஆனால்....
ஆ. நான் ஓட்ட விரும்பும் ஓர் அதிசய மிதிவண்டி
இ. நடக்கப் போவதை முன்கூட்டியே அறியும் ஆற்றல் எனக்குக் கிடைத்தால்..

Friday, September 10, 2010

வழிகாட்டிக் கட்டுரை

ஒரு நல்ல வழிகாட்டிக் கட்டுரைக்கு இருக்க வேண்டிய கூறுகள்...

அ. முதலில் ஒரு கதை எழுத வேண்டும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு கதைக்கு இருக்க வேண்டிய கூறுகள் அவற்றில் இருக்க வேண்டும்.

1. தொடக்கம் -திருப்பம் - முடிவு இருக்க வேண்டும்.
2. கதை என்பது ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தைச் சுற்றி அமைய வேண்டும்.
3. கதையில் எதிர்மறைக் கதாபாத்திரம்/கதாபாத்திரங்கள் அமைய வேண்டும்.
4. கதாநாயகத் தன்மை, அவன்/அவள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் குறிக்கப்பட
வேண்டும்.
5. முடிவு என்பது எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பதைப் போன்று அமையாமல் இருப்பது
கதைக்கு மேலும் மெருகூட்டும்.

சரி, ஒரு மாதிரி கதையைப் பார்ப்போமா.............

கீழ்க்காணும் படத்திற்கு ஏற்ப ஒரு கதை எழுதுக.


அ. படத்தின் கருப்பொருள் எது என்பதை அடையாளம் காண்க.
-ஒரு கடத்தல் சம்பவம்.. குழந்தைகளைக் கடத்தல்... காரணம்
கொள்ளைச்சம்பவத்தைப் பார்த்து விட்டார்கள்.

ஆ. முதன்மைக் கதாபாத்திரம்
- மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்திருப்பவன்... தன் நண்பர்களைக் காப்பாற்ற அவன்
எடுத்துக் கொள்ளும் முயற்சி
- எதிர்மறைக் கதாபாத்திரம் - கடத்தல்காரர்கள் -

இ. திருப்பம்
- கடத்தல்காரர்கள் பார்த்து விட்டார்களா ...... இல்லை பார்க்கவில்லையா...
எவ்வாறு காப்பாற்றப்படுகிறார்கள்....

ஈ. முடிவு - முடிவில் நன்னெறிக் கூறுகளைப் புகுத்த முயற்சிக்க வேண்டாம்

------------------------------------------------------------------------------------------
தொடக்கம்
- கட்டுரை வகையில் அமைவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
மாதிரி :
- ஓர் ஊரில் நான்கு நண்பர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள்....
- முகிலன் மிகவும் தைரியசாலி.
மாதிரித் தொடக்கம் :
வழக்கத்தைவிட அன்று புறப்பாட நடவடிக்கைகள் தாமதமாக முடிந்தன. ஆசிரியரிடம் பேச வேண்டியிருந்ததால், தன் நண்பர்களை முதலில் அனுப்பி விட்டு கபிலன் பிறகு வருவதாக கூறினான்.


தங்களின் கருத்துகள்...............


தங்களின் கருத்துகளைப் பதிவு செய்யவோ அல்லது விளக்கங்கள் வேண்டவோ, என் மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்..

vaye6369@gmail.com

பிரிவு அ : வாக்கியம் அமைத்தல்

கவனிக்க வேண்டியவை:

1. வாக்கியம் ஒரே வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும். வாக்கியத்தில் கண்டிப்பாக குறிப்புச் சொல்
இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். குறிப்புச்சொல்லுடன் இலக்கணப் பிழையின்றி எழுதப்படும்
வாக்கியங்களே 2 1/2 புள்ளிகள் பெறும்.

சில மாதிரி வாக்கியங்கள்

அ. தோல்
குரங்கு வாழைப்பழத்தின் தோலை உரித்துச் சாப்பிட்டது.
வாழைப்பழத் தோல் என்று எழுதப்பட்டால் அது பெயர்ச்சொல் என்று அர்த்தம்
கொள்ளப்பட்டு, புள்ளிகள் இழக்க நேரிடும்.

ஆ. தோள்
அப்பா விறகுகளைத் தனது தோளில் சுமந்து வந்தார்.
தோள் பட்டையில் சுமந்து வந்தார் என்று எழுதப்பட்டால், வேறொரு பெயர்ச்சொல்
என்று பொருள் கொள்ளப்பட்டு, புள்ளிகள் இழக்க நேரிடும்.

இ. வனம்
வேட்டைக்காரன் வனத்திற்குச் சென்று மிருகங்களை வேட்டையாடினான்.
இராமன் பதினான்கு ஆண்டுகள் வனவாசம் சென்றார் என்று எழுதப்பட்டால் '0'
புள்ளிகளே வழங்கப்படும்.காரணம், வனவாசம் என்பது பெயர்ச்சொல்.

ஈ. வானம்
வானத்தில் மேகம் கருத்து இருந்ததால், மழை வரும் என்று அப்பா கூறினார்.


மாணவர்கள் தங்கள் வாக்கியங்களில் அடை, வேற்றுமை உருபு, விகுதி போன்வற்றைத் தாராளமாக இணைத்துக் கொள்ளலாம். மாதிரி ....

அழகு - அழகான ( அடை ), அழகை ( வேற்றுமை உருபு ), அழகும் ( விகுதி )

உ. அலகு - பறவை தன் கூறிய அலகால் இரையைக் கொத்தித் தின்றது.

ஊ. அழகு - மணப்பெண் பட்டுப் புடவையில் மிகவும் அழகாகத் தோன்றினாள்.

எ. இரை - பறவை தன் கூறிய அலகால் இரையைக் கொத்தித் தின்றது.

ஏ. இறை - கீழே இறைந்து கிடந்த அரிசியைக் கோழி கொத்தித் தின்றது.

Friday, July 2, 2010

அரசியல் மாடுகள்

பணவெளிகளில் மேயும் மாடுகளாய்
அக்கறைக்கு இக்கரையும் இக்கரைக்கு அக்கரையுமாய்
கட்சித் தாவும்...
பத்திரிக்கைகளில் பல்லைக் காட்டி
ஓட்டுப் போட்டவனின் முகத்தில்
ஓங்கி ஒங்கி அறையும்...

Thursday, July 1, 2010

யு.பி.எஸ்.ஆர்., போதிக்கும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் இப்பக்கம் பயனளித்தால் பெரும் மகிழ்ச்சியடைவேன்.